Positief nieuws over de Fietsroute

Gemeente onderzoekt alternatieven Fietsroute

In een positief en helder gesprek tussen de Gemeente Amsterdam c.q. de consultants die de Fietsroute ontwikkelen en Hans Baaij zijn tal van onduidelijkheden en vragen van bewoners op een positieve manier beantwoord. Hieronder een memo over dit gesprek dat plaatsvond afgelopen dinsdag 10 juli 2018.

Kort gezegd komt het er op neer dat het plan van de bewonersgroep om de Haarlemmerdijk aan te passen ten behoeve van een eenvoudige en snelle oplossing van de overlast van scooters serieus onderzocht wordt. Dit plan kan op korte termijn al uitgevoerd worden. Daarnaast is het plan voor de Fietsroute, dat pas over een aantal jaren gerealiseerd kan worden, op allerlei punten aangepast aan wensen en suggesties van bewoners.

Korte-termijn-plan Haarlemmerdijk/straat
Door de verplichting dat scooters van 1-1-2019 alleen nog maar over de rijbaan mogen, is het scooters niet meer toegestaan dwars over het Haarlemmerplein naar de Haarlemmerdijk te rijden.
Andersom, van oost naar west is het voor scooters verboden op Haarlemmerdijk en Haarlemmerstraat tegen het verkeer in te rijden. Dat is alleen toegestaan voor fietsers.

Dat gaat al een hoop overlast en vervuiling schelen.

Onderzocht wordt verder of de Haarlemmerdijk (en mogelijk ook de Haarlemmerstraat) autoluw gemaakt kan worden. Via een beweegbare verkeerspaal bij de Korte Houtstraat of het begin van de Haarlemmerdijk worden alleen auto’s met bestemming Haarlemmerdijk toegelaten, zoals leveranciers, mindervaliden, mensen die verhuizen of die bij winkels spullen op moeten halen. Een dergelijk toelatingssysteem wordt in Italië in de oude binnensteden heel vaak toegepast.

Scooters en doorgaand autoverkeer zijn dan niet meer welkom. Parkeerplaatsen worden opgeheven of worden laad/losplekken. Hierdoor wordt de straat breder, overzichtelijker en krijgt hze meer allure. Stoepen kunnen verbreed worden. En er is ruimte om in het midden van de straat oversteekheuvels te maken zodat mensen in twee etappes over kunnen steken. Dat maakt het oversteken veiliger, omdat fietsen dan niet van twee kanten tegelijk komen en bovendien zijn er geen scooters meer.

De scooters gaan vanwege de helmplicht naar de rijbaan van de Haarlemmer Houttuinen en gaan verder over de brug over de Korte Prinsengracht en dan verder op de rijbaan tot aan de Prins Hendrikkade. Dus niet langs de Droogbak bij de kinderspeelplaats.

Dit niet erg ingrijpende plan is wat genoemd wordt een “no regret´ plan. Het kan eenvoudig ingevoerd worden en eventueel teruggedraaid of aangepast worden.

Haarlemmerdijk binnenkort autoluw?
Hoewel auto’s door vrijwel iedereen niet gezien worden als de bron van veel overlast, nemen de weinige auto’s wel veel ruimte in. Geparkeerde auto’s maken de straat en de stoepen smal en onoverzichtelijk en ook lelijker dan nodig. Door de straat voetgangersgebied te noemen, met een ontheffing voor fietsers is het mogelijk om het restant aan scooters en motoren te weren.

De Haarlemmerdijk is circa 12 meter breed. Als op strategische plekken parkeerplaatsen worden opgeheven, kunnen daar oversteekplaatsen worden gecreëerd. De extra ruimte van circa 2 meter door het opheffen van een parkeerplaats is genoeg om ruimte te maken voor een verkeersheuvel van 1,5 meter in het midden van de straat zodat mensen in twee etappes  over kunnen steken.

Zonder scooters en met veel minder geparkeerde auto’s wordt de straat een stuk rustiger, zowel qua geluid als aanblik, is de lucht schoner (circa 1 miljoen mensen in Nederland hebben longaandoeningen en die mijden straten met vervuilde lucht) en vooral veiliger.

Haarlemmerdijk en fietsers: alternatief een route via de Brouwersgracht
De Gemeente Amsterdam is vast voornemens om het fietsverkeer op Dijk&Straat te verminderen door de aanleg van een alternatieve fietsroute. Jaap Huisman van het bewonerscomité kwam met de suggestie om het fietsverkeer ook via de Brouwersgracht te laten lopen. Deze optie is onderzocht.
Onderdeel van het plan  is een extra fietspad ten zuiden van de Willemsbrug tussen Nassauplein en Korte Marnixkade. Dat blijkt  helaas verkeerstechnisch niet mogelijk. Dat betekent dat voor de Brouwersgracht-route fietsers eerst de Willemsbrug moeten passeren en dan rechts af de Korte Marnixkade op om op de Brouwersgracht uit te komen. Dat is zonder veel ingrepen goed te doen.
Volgens de Gemeente is het evenwel technisch onhaalbaar om een brug over de Korte Prinsengracht te maken om beide delen van de Brouwersgracht te verbinden. En verderop bij het Singel en de Stromarkt loopt het ook moeizaam. Kortom, de Gemeente Amsterdam vindt een alternatieve route via de Haarlemmer Houttuinen veel beter.

Alternatief via de Haarlemmer Houttuinen
Dit plan ligt er al enige tijd en wel in een aantal alternatieven en is uitgebreid besproken door de projectontwikkelaars en bewoners. Het is in de laatste versie zodanig aangepast dat scooters niet meer over de Droogbak kunnen en niet meer vlak langs de huizen en bedrijven van de Haarlemmer Houttuinen. De scooters rijden over de rijbaan en over de bestaande brug. In dit plan wordt de brug niet gesloopt, hetgeen een hoop geld scheelt en  verkeerstechnisch ook logisch is. Als de brug, net als veel andere bruggen in onze buurt, wordt voorzien van bloemenbakken kan deze voor weinig geld een stuk fleuriger worden. Wel komt er vlak naast de bestaande brug een fietsbrug over de Korte Prinsengracht.

Doorgaande fietsers
Het is de verwachting dat de nieuwe Fietsroute via de Haarlemmer Houttuinen vooral fietsers zal aantrekken die de Haarlemmerdijk/straat gebruiken als doorgaansroute. Omdat de aansluiting van de Fietsroute op de Prins Hendrikkade erg goed wordt, is het de verwachting dat veel fietsers niet meer Dijk&Straat nemen maar de Haarlemmer Houttuinen. Dit geldt zeker voor e-bikes en andere snelle fietsen. Hiermee wordt de doelstelling van de Gemeente Amsterdam, een belangrijk deel van het fietsverkeer om te leiden, gerealiseerd. Op de Haarlemmer Houttuinen zijn fietsers en scooters/auto’s gescheiden.

Afremmen snelheid fietsers op Haarlemmerdijk
De verkeersheuvels dwingen fietsers om snelheid te verminderen. Er worden ook andere maatregelen genomen om de snelheid af te remmen. Ook hierdoor wordt het verkeer veiliger en minder chaotisch.

Willemsbrug en Paardenwei
Het is nog onduidelijk of er naast de spoorbrug een fietsbrug komt over om Westerpark met Haarlemmer Houttuinen te verbinden. De fietsroute zou dan ook door het Paardenweitje gaan, achter de voormalige brandweerkazerne. De bewoners zijn daar mordicus tegen want die hebben al overlast van treinen en schepen en willen niet aan de voorzijde ook nog fietsers (en scooters?). Zij wijzen op het feit dat de Willemsbrug met 21 meter voldoende breed is en dat daar ruimte te vinden is voor een breder fietspad. De Gemeente Amsterdam heeft allerlei opties onderzocht, maar stelt dat het onmogelijk is de verwachte 30.000 fietsers per dag goed over de Willemsbrug en vooral het korte stukje Haarlemmerplein bij de Haarlemmerpoort te krijgen. Daar is het te smal. Wordt vervolgd …

Flankerende maatregelen om autoverkeerin de buurt terug te dringen
Het was goed om te horen dat er concrete plannen zijn om het autoverkeer uit de richting Haarlem/Halfweg al op de autoweg N100 af te laten slaan en via de Seineweg, de Basisweg (langs De Telegraaf) en de Spaarndammertunnel verder de stad in te leiden. Soortgelijke maatregelen worden overwogen bij het begin van de Haarlemmerweg en bij het Nassauplein. Dat betekent (hopelijk) dat Haarlemmerweg, -plein en  Houttuinen ook hierdoor minder auto- en vrachtverkeer krijgen.

22 juli afsluiting Prins Hendrikkade
Al heel snel zal begonnen worden met de werkzaamheden aan de Prins Hendrikkade en zal deze gedurende de werkzaamheden afgesloten zijn. In de toekomst zullen autoverkeer en scooters niet verder komen dan de Martelaarsgracht. Dit wordt de zogenaamde Knip. Een groot deel van de Prins Hendrikkade voor CS wordt voertgangersgebied met toegang voor fietsers (niet voor scooters). Ook hierdoor is de verwachting dat het aantal auto’s sterk af zal nemen en dat scooters daar vast gaan lopen. Vanzelfsprekend is handhaving wel een voorwaarde voor een goed verloop.

Van de andere kant, de oostzijde, kunnen auto’s de Haarlemmer Houttuinen. -plein en- weg alleen bereiken via een omweg (onderdoorgang spoor) en ook dat is een obstakel.

Het zou dus zo maar kunnen dat het autoverkeer heel erg afneemt en dat er op de Haarlemmer Houttuinen vooral veel OV-verkeer is. Het aantal GVB-bussen zal mogelijk toenemen, onder andere door het toerisme.

Conclusie
Het is te hopen dat wethouder Sharon Dijksma accoord gaat met de snelle oplossing tegen de overlast van scooters op Dijk&Straat en instemt met bovenstaande maatregelen. Die zullen er voor zorgen dat onze straat op de korte termijn aantrekkelijker en veiliger wordt om te wonen en te winkelen. De plannen voor een Fietsroute zijn sterk verbeterd. Het gaat nog om een concept, maar het is logischer en goedkoper dan eerdere plannen. Hierdoor zal het aantal fietsers op Dijk&Straat afnemen. De problematiek van het fietsverkeer tussen Westerpark en Haarlemmer Houttuinen is nog niet opgelost. Maatregelen (soms ver) buiten onze buurt, zowel ten westen als oosten, zullen er voor zorgen dat er minder auto- en vrachtverkeer is op Plein en Haarlemmer Houttuinen.

Noot:
Bij de projectleiders was sprake van de nodige ergernis doordat er in eerdere stukken op deze website kritiek op hen was. Die kritiek had mede zijn oorzaak in het feit dat niemand bij de Gemeente Amsterdam verantwoordelijk zei te zijn voor de Fietsroute en dat er zelfs geen antwoord gegeven kon worden wie dan wel (eind)verantwoordelijk is. Dat leverde het nodige wantrouwen aan onze kant op. Ook bestond er de sterke indruk dat de Fietsroute coûte qua coûte door moest gaan. Één en ander is onderling uitgesproken en er is van beide kanten nu goede hoop dat de herinrichting van de Haarlemmerbuurt in goede harmonie tot een goed einde zal komen.

Reactie Gemeente Amsterdam
Helaas bleek het niet mogelijk tijdens het weekend een reactie te krijgen van de Gemeente. Dat is jammer, want schrijver dezes gaat met vakantie. Die reactie kan vanzelfsprekend alsnog geplaatst worden. Het kan derhalve zijn dat in de bovenstaande weergave van het gesprek tussen Gemeente Amsterdam en Hans Baaij fouten staan.

Deze post heeft 10 reacties

 1. In ieder geval alvast Chapeau voor je inzet Hans.
  Geniet van de vakantie ( een fietsvakantie🤗?)
  Grtjes
  Doreen

  1. Beste Hans. Is het wellicht een goed idee om het verslag van de Klankbordgroep hier bij te voegen? Daar staan namelijk nog meer zaken in, waarvan ik denk dat jouw doelgroep daar wellicht ook graag kennis van wil nemen. Verslag is 17 juli j.l. verzonden aan de leden van de klankbordgroep fietsverbinding HaarlemmerHouttuinen.

 2. Puik initiatief, en helder verslag, Hans Baaij. Hartelijk dank voor deze “marathon” met de Fietsroutemensen bij de gemeente. Heb een goede vakantie!

 3. Dank je wel Hans. Wat zou het fijn zijn als de Dijk&Straat minder druk worden. Fijne vakantie! Dik verdiend door alle inzet.

 4. Dank je voor jouw heldere uitleg en wat fijn dat onze buurt onderhanden genomen wordt en dat het een gezellige winkelbuurt wordt met fietsers als gast en op een normale relaxe manier gebruik maakt van de straat / dijk en dat de voetgangers en klanten relax over kunnen steken als ze een leuke winkel aan de overkant zien ……

 5. Vanochtend is er een reactie verstuurd naar Hans Baaij naar aanleiding van bovenstaand bericht. Deze heeft Hans net te laat bereikt, hij is al op vakantie. Daarom voor nu alvast een korte reactie op deze plek.Wij nemen aan dat hij na zijn vakantie onze uitgebreide reactie nog zal bekijken en verwerken en wij weer contact hebben met Hans.

  • Wij vonden het net als Hans een constructief gesprek en we hebben er vertrouwen in dat de communicatie de komende periode op deze prettiger manier voortgezet zal kunnen worden. Het stuk van Hans Baaij geeft over het algemeen een goede weergave van het gesprek.
  • Er is op dit moment nog geen keuze gemaakt voor één van de varianten. De gemeenteraad doet dat volgens de planning in het Voorkeursbesluit na voorstel van de wethouder in de herfst van dit jaar.
  • Een mogelijk maatregelenpakket op de Haarlemmerdijk en –straat zou kunnen helpen om de situatie in de straat alvast te verbeteren, vooruitlopend op de aanleg van een extra fietsroute langs de Haarlemmer Houttuinen. Om tot zo’n maatregelenpakket te komen is wel een goede discussie nodig met alle partijen in de straat, zoals bewoners, gebruikers en ondernemers. Het plan van bewonerscomité Dijk en Plein biedt op onderdelen al goede input die, zoals gezegd, met alle betrokken partijen in de straat besproken moeten worden en die technisch uitgewerkt moeten worden. De genoemde maatregelen in de post van Hans Baaij zijn voorstellen van het buurtcomité, nog geen uitgewerkte of goedgekeurde plannen. Het ligt in de lijn der verwachting dat in het voorkeursbesluit voor de Haarlemmer Houttuinen dus ook een van de suggesties is om naast de fietsroute ook een korte termijn maatregelpakket voor de Haarlemmerstraat- en dijk uit te werken met bewoners en ondernemers.

 6. Vanochtend is er een reactie verstuurd naar Hans Baaij naar aanleiding van bovenstaand bericht. Deze heeft Hans net te laat bereikt, hij is al op vakantie. Daarom voor nu alvast een korte reactie op deze plek.Wij nemen aan dat hij na zijn vakantie onze uitgebreide reactie nog zal bekijken en verwerken en wij weer contact hebben hierover met Hans.
  • Wij vonden het net als Hans een constructief gesprek en we hebben er vertrouwen in dat de communicatie de komende periode op deze prettiger manier voortgezet zal kunnen worden. Het stuk van Hans Baaij geeft over het algemeen een goede weergave van het gesprek.
  • Er is op dit moment nog geen keuze gemaakt voor één van de varianten. De gemeenteraad doet dat volgens de planning in het Voorkeursbesluit na voorstel van de wethouder in de herfst van dit jaar.
  • Een mogelijk maatregelenpakket op de Haarlemmerdijk en –straat zou kunnen helpen om de situatie in de straat alvast te verbeteren, vooruitlopend op de aanleg van een extra fietsroute langs de Haarlemmer Houttuinen. Om tot zo’n maatregelenpakket te komen is wel een goede discussie nodig met alle partijen in de straat, zoals bewoners, gebruikers en ondernemers. Het plan van bewonerscomité Dijk en Plein biedt op onderdelen al goede input die, zoals gezegd, met alle betrokken partijen in de straat besproken moeten worden en die technisch uitgewerkt moeten worden. De genoemde maatregelen in de post van Hans Baaij zijn voorstellen van het buurtcomité, nog geen uitgewerkte of goedgekeurde plannen. Het ligt in de lijn der verwachting dat in het voorkeursbesluit voor de Haarlemmer Houttuinen dus ook een van de suggesties is om naast de fietsroute ook een korte termijn maatregelpakket voor de Haarlemmerstraat- en dijk uit te werken met bewoners en ondernemers.

 7. Dank voor het uitvoerig en duidelijk verslag. Als het doorgaat is het een grote winst voor onze buurt. Twee groepen bleven buiten beeld: (1) de Canta’s (en aanverwante klein gemotoriseerde vierwielers zoals de Biro’s) mogen en kunnen zich vrijwel alles permitteren, inclusief rijden op de fietspaden en parkeren op de stoepen. (2) ook worden in de zijstraten van de Haarlemmerbuurt motoren en scooters geparkeerd, waardoor een passage voor de voetgangers soms nog nauwelijks mogelijk is. Hopelijk worden deze problemen ook ‘meegenomen”.

 8. Gisterochtend is er een reactie verstuurd naar Hans Baaij naar aanleiding van bovenstaand bericht. Deze heeft Hans net te laat bereikt, hij is al op vakantie. Vandaar voor nu alvast een korte reactie op deze plek.Wij nemen aan dat hij na zijn vakantie onze uitgebreide reactie nog zal bekijken en verwerken.
  • Wij vonden het net als Hans een constructief gesprek en we hebben er vertrouwen in dat de communicatie de komende periode op deze prettiger manier voortgezet zal kunnen worden. Het stuk van Hans Baaij geeft over het algemeen een goede weergave van het gesprek.
  • Er is op dit moment nog geen keuze gemaakt voor één van de varianten. De gemeenteraad doet dat volgens de planning in het Voorkeursbesluit na voorstel van de wethouder in de herfst van dit jaar.
  • Een mogelijk maatregelenpakket op de Haarlemmerdijk en –straat zou kunnen helpen om de situatie in de straat alvast te verbeteren, vooruitlopend op de aanleg van een extra fietsroute langs de Haarlemmer Houttuinen. Om tot zo’n maatregelenpakket te komen is wel een goede discussie nodig met alle partijen in de straat, zoals bewoners, gebruikers en ondernemers. Het plan van bewonerscomité Dijk en Plein biedt op onderdelen al goede input die, zoals gezegd, met alle betrokken partijen in de straat besproken moeten worden en die technisch uitgewerkt moeten worden. De genoemde maatregelen in de post van Hans Baaij zijn voorstellen van het buurtcomité, nog geen uitgewerkte of goedgekeurde plannen. Het ligt in de lijn der verwachting dat in het voorkeursbesluit voor de Haarlemmer Houttuinen dus ook een van de suggesties is om naast de fietsroute een korte termijn maatregelpakket voor de Haarlemmerstraat- en dijk uit te werken met bewoners en ondernemers.

  Met vriendelijke groet,
  Nicolien van Eeden

 9. goed hoor dat de drukte op de haarlemmerdijk wordt geminderd en vooral ben ik blij met goede oversteekmogelijkheden. Dank je wel voor je inzet!
  Uit ervaring weet ik dat het veel werk heeft gekost. Relax now. heleen

Geef een reactie

Sluit Menu